OM SE HELE MEG

LÆRINGSPROGRAMMET

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe
Programmet skal styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere.
Det bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017. Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoser. De deler raust av sine opplevelser og erfaringer. Historiene som fortelles er kjernen i SE HELE MEG og refleksjonsspørsmålene i programmet tar utgangspunkt i fortellingene deres. SE HELE MEG har blitt til i samarbeid mellom Stiftelsen SEPREP og filmskaper Gunhild Asting. Filmene i læringsprogrammet består både av klipp fra Stemmene i hodet og nytt materiale som ikke har vært vist tidligere. SEPREP har fått tildelt prosjektmidler til produksjonen av SE HELE MEG fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

 

Læringsprogrammet består av 8 hovedemner
1. Åpenhet
2. Parallelle virkeligheter
3. Barndom og oppvekst
4. Miljøterapi som gir mening og mestring
5. De gode hjelperne
6. Familie, venner, skole og jobb
7. Overgang til et selvstendig liv
8. Muligheter, glede og håp

 

Alle hovedemnene har ulike underemner (#) med tilhørende tekstmateriale. Hvert underemne har flere videoklipp med temaer som ledsages av refleksjons­spørsmål. Det er tanken at SE HELE MEG kan benyttes i grupper, og aller helst med en hovedansvarlig til å lede det hele. Det er utarbeidet en mer inngående og detaljert brukerveiledning som ligger under hovedmenyen.

Målsettingen med SE HELE MEG

SE HELE MEG er et verktøy for å komme i gang med gode samtaler om temaer som det ellers ikke er så lett å snakke om. Vi ønsker at de som bruker programmet oppnår større forståelse for ulike erfaringer knyttet til psykoser.

Det er en viktig målsetting at mennesker som lever med psykoser opprettholder sine sosiale nettverk med familie og venner og ikke isoleres fra det sosiale fellesskapet. Mer håp og mindre håpløshet er også et mål. Håpet er at personer som erfarer eller har erfart psykose skal oppleve mer mening og bedre mestring i eget liv. Familier, venner og fagfolk vil forhåpentligvis gjennom historiene som fortelles, få en bedre forståelse og bli mer virksomme hjelpere. Materialet er utformet slik at en skal ta i bruk egne livserfaringer i konstruktive dialoger. Håpet er at programmet kan bidra til mindre stigmatisering og mindre opplevelse av skam rundt psykose.

De som benytter filmene blir kjent med personen, og ikke pasienten! SE HELE MEG ønsker å gi håp og vise hva som kan hjelpe i tilfriskningen etter en kortere eller lengre sykdomsperiode.

 

Målgrupper

Personer som har utfordringer med psykose, familier, nettverk og fagfolk er hovedmålgruppene for dette arbeidet. Programmet vil kunne brukes i brukerstyrte miljøer og fagmiljøer som arbeider med utredning, behandling og oppfølging av mennesker med psykose. Landsgruppen for pårørende innen psykisk helse (LPP) sitt nettverk av pårørende er en annen viktig kanal.

Fagfolk vil være naturlige brukere av programmet, spesielt de som arbeider i en- eller flerfamilie­grupper. Det samme gjelder for de som arbeider i tjenester med lengre tidsperspektiv på klinikker/sykehus, DPS og andre institusjoner.

Prosjektet egner seg for ulike videreutdanninger innen psykisk helse ved høgskoler/universiteter. Andre utdanninger innen helse- og sosialfag på videregående skole og på høgskole-/universitetsnivå er også naturlige arenaer.

 

Arbeidsform i bruk av programmet

SE HELE MEG består av opplevelser og historier som visualiseres og løftes fram i korte filmklipp. Eksemplene har utgangspunkt i konkrete fenomener hvor deltakerne inviteres til å utforske egne erfaringer. En kan også tenke at programmet kan benyttes i behandlings- og undervisningssammen­henger. Diskusjonene vil kunne ta ulike veier, men alle har livserfaringer som er relevante for å kunne delta i dialoger. Åpenhet i behandling, utdanning og undervisning er et viktig og nødvendig prinsipp.

De korte filmklippene med fokus på spesifikk tematikk vil kunne være til stor hjelp og føre til at alle parter kommuniserer og forstår hverandres opplevelser bedre. Hovedpersonenes personlige psykoseopplevelser er skildret i animasjoner og illustrasjonsscener med spesialeffekter og lyddesign. Dette innenfraperspektivet er nyttig i arbeidet med å forstå psykoseopplevelser og skaper et godt grunnlag for dialog mellom pasienter, familie og fagfolk.

MENNESKENE BAK

STIFTELSEN SEPREP

Senter for Psykoterapi og Psykososial Rehabilitering ved psykoser ble startet i 1990 av engasjerte fagpersoner som arbeidet med de mest alvorlige psykisk syke. Fagfolkene i SEPREP har alltid hatt en glødende tro på at går an å forandre og forbedre tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser gjennom informasjon, undervisning og forskning.SEPREPs visjon Mening og Mestring for mennesker med alvorlig psykisk lidelse bygger på et humanistisk og helhetlig menneskesyn. SEPREPs strategi for å oppnå dette er en grunn­leggende respekt for det enkelte menneskes og dets iboende verdighet. SEPREP bygger på en forståelse av flerfaglighet og samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Fagperspektivene skal side­stilles med pasientens og familiens erfaringskunnskap. All hjelp skal understøtte den enkeltes bedringsprosess.

Prosjektleder for SE HELE MEG har vært Gunnar Brox Haugen. Han er daglig leder i Stiftelsen SEPREP og har arbeidet der siden 2003. Sammen med Frank Oterholt har han vært redaktør for artikkelsamlingen «Mening og mestring ved psykoselidelser» (Universitetsforlaget 2015).
E-post: gunnar.brox.haugen@seprep.no  Ytterligere opplysninger: www.seprep.no

Tekstforfatter for SE HELE MEG har vært Olav Løkvik. Løkvik er ansatt som fagutvikler i SEPREP og har praksis fra rus- og psykisk helsearbeid siden 1980. Han har også lang erfaring fra gruppeprosesser og gruppedynamikk, og i faglig veiledning.

Skriveprosessen i SE HELE MEG har skjedd i et tett samarbeid mellom Gunnar Brox Haugen, Gunhild Asting, Benjamin Solvang og Olav Løkvik. Øvrige medarbeidere i SEPREP, Anne Ek og Wenche Løyning, har også bidratt betydelig til det endelige resultatet. Frank Oterholt har bidratt med språkvask av tekstene.

Løkvik kan kontaktes for spørsmål, innføring og veiledning i bruk av SE HELE MEG.
E-post: olav.lokvik@seprep.no

FILMSKAPER GUNHILD ASTING

Gunhild Asting har siden 2004 jobbet som dokumentarfilmskaper og regissør.  Hennes siste serie Stemmene i hodet (NRK 2017), og materiale knyttet til den, er utgangspunktet for SE HELE MEG. Ved siden av å regissere filmene knyttet til læringsprogrammet har hun samarbeidet med SEPREP i idéfasen og hele produksjonsprosessen.Astings ønske om å bidra til større forståelse og mindre stigmatisering i samfunnet kjennetegner alle hennes prosjekter. Med Stemmene i hodet og SE HELE MEG ønsker Asting å motvirke stigmatisering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Sammen med hovedpersonene i serien vant hun Schizofrenidagenes ærespris i 2017.

Asting har vært involvert i flere dokumentarserier og filmer for TV. Hennes første film var kinodokumentaren It`s hard to be a rock`n roller (2006). Den vant Glederspreder­prisen på Den norske Filmfestivalen i Haugesund. Filmen Knut Sigve fra Folkestad vant Gullruten i 2011.

Gunhild Asting har vært mye benyttet som foredragsholder med utgangspunkt i Stemmene i hodet. Ta gjerne kontakt med henne hvis dere ønsker foredrag om Stemmene i hodet og/eller bruk av SE HELE MEG.

E-post: gunhild@mop.no       tlf: 99159102

HOVEDPERSONENE

Ruth Andrea, Maria og Benjamin er hovedpersoner i dokumentarserien Stemmene i hodet, som gikk på NRK vinteren 2017. Serien handler om hvordan det kan oppleves å leve med en psykoselidelse. Sammen med regissøren av serien, Gunhild Asting, vant de Schizofrenidagenes ærespris i 2017.

Ruth Andrea har fått mye styrke og selvtillit gjennom å være med i Stemmene i hodet og har deltatt på ulike konferanser hvor hun forteller om betydningen av å bruke egen stemme for å motvirke stigma. Deltakelsen i SE HELE MEG er en forlengelse av ønsket om å dele egne erfaringer slik at andre kan dra nytte av det. Både i TV-serien og SE HELE MEG gir Ruth Andrea oss god innsikt i hvordan det kan være å leve med psykoser. Hun setter et tydelig fokus på hva som har hjulpet henne. Hun er spesielt opptatt av å få tid og rom til å bygge gode relasjoner slik at den som trenger hjelp får et godt samarbeid med teamet og behandler.

Maria har i store deler av sitt voksne liv vært innlagt i psykiatriske institusjoner, blant annet på Crux Bergfløtt Behandlingssenter. Gjennom deltakelse på konferanser og i SE HELE MEG bruker hun sin stemme for å påvirke holdninger i forhold til behandlingen som gis innen psykisk helsevern. Hun er spesielt opptatt av å formidle fokus på pasientenes ressurser og friske sider. Maria uttrykker seg gjennom malerier og har eget atelier der hun bor. Hun har hatt flere separat­utstillinger. Bildene hennes får dere tilgang til på Facebook-siden Mariamaleri: https://www.facebook.com/kunstermaria/

Benjamin Solvang har vært konsulent under produksjonen av SE HELE MEG. Tidligere hadde Benjamin diagnosen Schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger.
Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder. Han forteller om egen barndom, identitetsproblematikk, psykoseopplevelser og behandlingen som hjalp han.

Dersom du er interessert i Benjamin som foredragsholder, ta kontakt med han på e-post: benjamin@hbrs.no. Les mer om HBRS her: www.hbrs.no

CRUX BERGFLØTT BEHANDLINGSSENTER

Crux Bergfløtt behandlingssenter ligger i Lier og er en del av det psykiatriske spesialisthelse­tilbudet i regionen. De gir helhetlig behandling ved psykoselidelser, både i tidlig fase av sykdommen og til de som har behov for langvarig oppfølging. Behandlingen er fleksibel og individuelt tilrettelagt, med et spesielt fokus på pasientenes friske sider. Det tilrettelegges for utvikling med utgangs­punkt i pasientenes egne ressurser, for eksempel gjennom kunst, musikk, friluftsliv og idrett.Ansatte med variert bakgrunn, utdanning og interesser gir et viktig bidrag til god behandling. De tilbyr utredning, døgnbehandling, og har brukerstyrte plasser. I tillegg gir deres poliklinikk i Drammen sentrum tilbud om ambulant oppfølging og behandling, individuelt og i grupper over tid. Crux Bergfløtt behandlingssenter er en virksomhet i Crux, som er en landsdekkende diakonal stiftelse. Målet med behandlingen er at pasienten og familien skal oppleve bedring og positiv endring i livssituasjonen.

Les mer her om Crux Bergfløtt behandlingssenter:
https://stiftelsencrux.no/vare-virksomheter/crux-bergflott-behandlingssenter-tlf.-32226800

PRODUKSJONSTEAMET

Prosjektleder Gunnar Brox Haugen
Regissør/produksjonsleder Gunhild Asting
Tekstforfatter Olav Løkvik
Prosjektkonsulent Benjamin Solvang
Klipper Jo Eldøen
Lyddesign Teknopilot v/ Svenn Jakobsen
Grading Tom Chr. Lilletvedt
Online Hinterland
Klippeassistent Vetle Strøm
Nettside Tweed design
Illustrasjoner, nettside Inger Helene Høyen Hodøl og Tweed design

ØVRIGE BIDRAGSYTERE

Musikk

 

 

 

Ketil Vestrum Einarsen og Lars Fredrik Frøislie

Vilkår: Denne tjenesten tilbys av SEPREP.
Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO.
Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Animasjon Animaskin
Fotograf illustrasjonsscener Petter Holmern Halvorsen

TUSEN TAKK TIL

Maria, Benjamin, Ruth Andrea med familier

Ansatte og pasienter ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter

Stiftelsen CRUX

NRK og Medieoperatørene for godkjenning til bruk av materialet fra Stemmene i hodet

Samarbeidsparter i pilotprosjektperioden Landsforeningen for pårørende i psykiatrien (LPP), Sagatun brukerstyrt senter, Hamar, Skjelfoss psykiatriske senter, Hobøl, UNN, Tromsø, avd. for medikamentfritt tilbud, DPS Tiller og DPS Bjørgvin har bidratt med gode innspill underveis. De har kommet med konstruktive tilbakemeldinger i planleggingen og gjennomføringen av pilotprosjektet.

 

Støttet av Extrastiftelsen       Rådet for psykisk helse

 

TV-SERIEN STEMMENE I HODET

Stemmene i hodet er en dokumentarserie på 6 episoder à 39 minutter som gikk på NRK i perioden januar – mars 2017. Den er fortsatt tilgjengelig på NRK Nett TV:  https://tv.nrk.no/serie/stemmene-i-hodet Serien ble nominert til Gullruten 2017.

Stemmene i hodet er et nært og personlig møte med tre unge mennesker; Maria, Ruth Andrea og Benjamin, som har erfart å leve med en schizofrenidiagnose. Seerne følger dem i behandling og på hjemmebane og får et unikt innblikk i hvordan det kan være å leve med denne stigmatiserte diagnosen.

Regissør Gunhild Asting har jobbet i tett samarbeid med de medvirkende i hele prosessen. Dette gjenspeiles i innholdet i serien. De medvirkende og regissør har samarbeidet med animatører i selskapet Animaskin for å få skildret opplevelser de har hatt, som det er vanskelig å beskrive bare med ord. Via animasjoner og illustrasjoner får seerne et innblikk i deres opplevelser av psykoser, synshallusinasjoner og stemmer i hodet.

Hovedpersonene har en felles tilknytning via Crux Bergfløtt behandlingssenter som spesialiserer seg på behandling av psykoselidelser. Det spesielle med Bergfløtt er at de har stort fokus på de friske sidene til pasientene. De ser mennesket bak diagnosen. Hovedpersonene blir oppfordret til å jobbe med kreative sider ved seg selv. De bryter grenser i kampen for et liv der de selv kan ha kontrollen.

Målet med serien var å gi mennesker som lever med alvorlige psykiske problemer en tydelig stemme. Budskapet deres er at vi må se det hele mennesket, i behandlings­situasjon og i livet for øvrig. Serien belyser blant annet nødvendigheten av å legge mer vekt på ressurser og talenter i behandling, ikke bare diagnose og symptomer.

Serien gir håp. Historien til en av personene i serien viser at en diagnose ikke trenger å være aktuell hele livet.

 

Teamet bak serien

Idé, foto og regi Gunhild Asting
Produksjonsselskap Medieoperatørene
Utviklingsprodusent Ida Bruusgaard
Opptaksprodusent Eirin Høgetveit
Etterarbeidsprodusent Mari Monrad Vistven
Eksekutivprodusenter Ida Bruusgaard og Geir Bølstad
Produksjonsleder Mia Sundsfjord
Opptakslyd Krister Johnsen
Klipp Jo Eldøen og Lars Apneseth
Musikk Ketil Vestrum Einarsen og Lars Fredrik Frøislie
Vignettmusikk Emilie Nicolas
Animasjon og VFX Animaskin
Lyddesign Teknopilot v/ Svenn Jakobsen
Grading Tom Chr. Lilletvedt
Online Hinterland
Foto vignett Marianne Bakke
Foto illustrasjonsscener Petter Holmern Halvorsen
Klippeassistent Simen Olsen
 

Serien er produsert av Medieoperatørene for NRK.

Prosjektleder NRK Marie Sjo
Med støtte fra Fritt ord, NFI, Extrastiftelsen, Mental Helse Norge

 

 

ANBEFALT LITTERATUR OG NETTSTEDER

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid.Bergen: Fagbokforlaget.

 

Aakerholt, A., Vea, A. & Tønnesen, B.L. (2016). Hjelp til å bo. Oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse. Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Belin, S. (2010). Relation før metode: At arbejde med mennesker med alvorlige psykiske problemer. København: Akademisk Forlag

 

Cooke, A (2017). Understanding Psychosis and Schizophenia. The British Psychological Society. Nedlastbar fra www.bps.org.uk eller direkte lenke: https://www1.bps.org.uk/system/files/user-files/Division%20of%20Clinical%20Psychology/public/CAT-1657.pdf

Se omfattende lenker til internasjonal forskning i denne rapporten.

 

Fuller, P. (2013). Surviving, Existing or Living. Phase-specific Therapy for Severe Psychoses. Routledge

 
Johannessen, J. O. (2017). Hva er psykose? Introduksjon til psykotiske lidelser for omsorgspersoner, familie og venner. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

 

Karlsen, K. (2015). Alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Lampshire, D. (2014). Lydene fra en såret verden. Dialog: Bulletin for SEPREP. 24(1)

 

Lauveng, A. (2005). I morgen var jeg alltid en løve. Oslo: Cappelen

 

Lauveng, A. (2008) Unyttig som en rose. Oslo: Cappelen

 

Møller, P. (2018). Schizofreni – en forstyrrelse av selvet. Universitetsforlaget. Oslo

 

Oterholt, F., Haugen, G. B. (2015). Mening og Mestring ved Psykoselidelser. Universitetsforlaget: Oslo

 

Strømstad, J.V., Torbjørnsen, A.B.E. & Aasland, A-M.K. (red.) (2016). HVEM ER DU? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid. Stavanger: Hertervig Forlag

 

Norske nettsteder

Helsebiblioteket – om schizofreni og psykose www.helsebiblioteket.no

Helsedirektoratet – om retningslinjer for psykoselidelser og mestringsveileder –

(https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-psykoselidelser)

(https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. LPP – www.lpp.no

Mental Helse Norge– www.mentalhelse.no

Mental Helse Ungdom – www.mentalhelseungdom.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – www.erfaringskompetanse.no

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. NAPHA – www.napha.no

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. ROP – www.rop.no

 

Internasjonale nettsteder

Hearing Voices Network – www.hearing-voices.org

International society for psychological and social approaches to psychosis. ISPS – www.isps.org

 

TED-talks

Eleanor Longden: https://www.ted.com/talks/eleanor_longden_the_voices_in_my_head

Debra Lampshire: https://www.youtube.com/watch?v=NjL2dqONIqQ