5.

DE GODE HJELPERNE

Det å være plaget av stemmer i hodet, sterk angst eller depresjon opptar mye tid og plass. En blir sliten av å ha langvarige psykiske kriser. Det trenges jevn kontakt med pålitelige og engasjerte hjelpere når vi skal våge å ta de viktige skrittene framover i bedringsprosessen. Gode og virksomme relasjoner er helt avgjørende.

Fordyp deg i hovedemnet >

X

Det motsatte av relasjon er isolasjon. Mange mennesker som opplever alvorlige psykiske kriser vil isolere seg fra omverdenen, som et siste forsøk på å beholde kontrollen. Det er viktig å ha gode hjelpere rundt seg som kan bære håpet når alt virker håpløst. Hjelperne kan være både profesjonelle hjelpere, familie og venner. Det heter seg at traumer fører til isolasjon, men at de leges kun i relasjon.

Når en ønsker å oppnå nye innsikter og finne nye måter å forstå seg selv og verden på, er det best å være knyttet til et hjelpeapparat med gode profesjonelle hjelpere. Når det står på for fullt kan det å jobbe med seg selv og bearbeide psykiske problemer være en 24/7 jobb. Det er ofte krevende for familie og venner å være de mest sentrale hjelperne i en slik periode.

I teksten og klippene i dette emnet handler det om hva som skal til for å oppnå fruktbare relasjoner. Temaer som verdighet, tillit og det å føle seg verdifull er sentrale. Hjelpere må både gi støtte og pusterom når det trengs. De skal ha mot og klokskap nok til å utfordre deg når tiden er inne til å ta nye steg.

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 står det at ethvert menneske har en iboende verdighet. Det betyr at alle er verdifulle og trenger å bli sett og lyttet til. Mennesker som er villige til å se oss på nytt og på nytt og som stadig gir oss nye sjanser, er de som respekterer oss i ordets rette forstand.

Kolbein Falkeid sier det slik i noen linjer i diktet Fremmede dager (1978):
Det var småtingene, ordene
som var snodd slik at de passet til sneglehusørene våre.
Og de sjeldne blikkene som bladde forbi
alle usle sider i oss og bare leste de gode
tekstene
.

# 1

Hjelpere som gjør at du føler deg verdifull

De gode hjelperne møter deg der du er, og de anerkjenner deg for den du er. De tar seg god nok tid til å bli godt kjent med deg og dine nærmeste gjennom samtaler og samarbeid. Vennlige ord, ekstra oppmerksomhet og tid utover det som forventes er viktige ingredienser for å skape virksomme relasjoner.

Fordyp deg i emnet >

X

Nedenfor finner du egenskaper ved gode hjelpere slik Leif Jonny Mandelid har beskrevet det i kapittelet om pragmatisk psykoterapi (Oterholt & Haugen i boken Mening og mestring ved psykoselidelser, Universitetsforlaget 2015):

 • Hjelpere som skaper personlige møter og som viser at de respekterer dem
 • Hjelpere som ser dem som en hel person og ikke en sykdom
 • Hjelpere som har tro på dem
 • Hjelpere viser at de bryr seg og er tilgjengelige uten å trenge seg på
 • Hjelpere som våger å være personlige, uten å bli private
 • Hjelpere som byr på seg selv med hensyn til å være åpne om vanlige måter å føle, tenke og handle på, uten å være belærende eller styrende
 • Det er samsvar mellom det hjelperne sier og gjør
 • Hjelperne er fleksible og kan velge utradisjonelle løsninger hvis det gagner pasienten/brukeren
 • Hjelperne anerkjenner at pasienten/brukeren er eksperten på seg selv, og søker derfor å finne løsninger i fellesskap

5.1.1 - Du er verdt å satse på

BENJAMIN

5.1.1 Du er verdt å satse på - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Hva skal til for å skape en god relasjon?
 • Hvordan skal hjelpeapparatet innrette seg for å møte de som skal hjelpes med verdighet?
 • Hvordan kan profesjonelle hjelpere best legge til rette for den hjelpen den enkelte trenger i hverdagen?
 • Kan du nevne eksempler fra eget liv hvor du har kjent deg sett, hørt og respektert av gode hjelpere?
X
5.1.1 BENJAMIN

Du er verdt å satse på


# 2

Tillit er en skjør ting

Tillit er en av de viktigste enkeltfaktorene i alle relasjoner, særlig i nære relasjoner som familie, vennskap og i profesjonelle behandlingsrelasjoner. Tillit handler om at du kan stole på at den andre holder avtaler og ikke svikter deg. Det handler også om at du kan være trygg på at det du sier blir godt mottatt og ivaretatt hos den andre. Helsepersonell må tåle at de selv ikke forstår alt, og må ikke avvise andres opplevelser.

Fordyp deg i emnet >

X

Personer som er plaget av sosial usikkerhet og mistenksomhet har en større sårbarhet enn folk flest for å stole på andre. Profesjonelle hjelpere må derfor bygge opp tillit for å etablere og vedlikeholde en god og fruktbar relasjon.

Å gli mellom en felles virkelighet og en skremmende parallell virkelighet, befolket med demoner eller monstre, kolliderer med den alminnelige rasjonelle logikken. Med den erfaringskunnskapen vi har i dag, kan ikke helsepersonell avvise andre menneskers subjektive opplevelser. Tillit i relasjoner er avhengig av at vi blir trodd på opplevelsene våre, uansett hvor annerledes og skremmende de måtte være. Manglende respekt for det den andre opplever er svært ødeleggende for relasjonen. De gode hjelperne vil gå i dialog og arbeide for å skape forståelse for opplevelsene til den enkelte.

5.2.1 - Det er viktig å anerkjenne andres opplevelser

MARIA - Animasjon

5.2.1 Det er viktig å anerkjenne andres opplevelser - MARIA - Animasjon

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke inntrykk gjorde det på deg at Maria ikke blir trodd på opplevelsene sine?
 • Hva skal til for at slike traumatiske situasjoner ikke oppstår i kontakt med hjelpeapparatet?
 • Har du selv erfart med å ikke bli trodd på dine opplevelser, og har det vært til skade for deg i ettertid?
 • Snakk om hva du legger i begrepene tillit og trygghet.
 • Det kan være vanskelig å kritisere legen, sykepleieren eller terapeuten i frykt for å miste behandlingstilbudet og skade relasjonen. Hvilke tanker har du/dere om dette?
X
5.2.1 MARIA

Det er viktig å anerkjenne andres opplevelser

Animasjon

5.2.2 - Ruth Andrea forteller om dårlig erfaring i psykiatrien

RUTH ANDREA - Ekstramateriale

5.2.2 Ruth Andrea forteller om dårlig erfaring i psykiatrien - RUTH ANDREA - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Hva slags hjelp ville du selv forventet å få av pleierne for å dekke dine grunnleggende behov hvis du var innlagt på en institusjon over tid?
X
5.2.2 RUTH ANDREA

Ruth Andrea forteller om dårlig erfaring i psykiatrien

Ekstramateriale

# 3

Samtaler til støtte og innsikt

Noen mennesker er gode til å lytte til andre. De lytter til ordene dine, men også til det som er usagt. De forsøker så godt de kan å forstå hvem du er og hva du trenger. De dømmer deg aldri, men oppmuntrer deg til å sette ord på det som er viktig for deg. De åpner for at gode samtaler kan skje. Samtaler som kan gi deg større klarhet og innsikt.

Fordyp deg i emnet >

X

Gjennom hele livet får vi ny innsikt gjennom sosialt samvær og samtaler med andre.  Vi hører hvordan andre ser på seg selv og verden, og vi hører og observerer hvordan de løser problemer og hvordan de lever livene sine. En annen person sine utsagn kan plutselig gi oss en aha-opplevelse som gjør at noe faller på plass. Det kan oppstå i møte med en ny venn eller i grupper vi deltar i. Det kan også oppstå i terapimøter og i samtaler når tryggheten og tilliten er stor nok til at vanskelige temaer kan utforskes sammen. I en trygg samtale kan vi teste vår egen virkelighetsforståelse mot andres.  Uansett hvilken behandlingsform som velges er en god relasjon avgjørende for å få til et godt samarbeid.

Om klippet

Maria får hjelp av Marit til å bearbeide en psykoseopplevelse

5.3.1 - Jeg trodde jeg var frisk

MARIA & MARIT

5.3.1 Jeg trodde jeg var frisk - MARIA & MARIT -

Refleksjonsspørsmål

 • Snakk om samtalen mellom Maria og Marit. Hva legger du merke til i denne samtalen?
 • Hvordan kan ny innsikt åpne for nye muligheter?
 • Har du eksempler på at ny innsikt også kan være smertefullt?
 • Hvordan kan gode samtaler være med på å bearbeide vonde opplevelser?
X
5.3.1 MARIA & MARIT

Jeg trodde jeg var frisk


5.3.2 - Ruth Andrea og Susanne jobber med ukeplan

RUTH ANDREA & SUSANNE

5.3.2 Ruth Andrea og Susanne jobber med ukeplan - RUTH ANDREA & SUSANNE -

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over samarbeidet som ble vist i dette videoklippet.
 • Del egne erfaringer med å få hjelp til å strukturere innholdet i hverdagen.
 • Hva slags egenskaper og ferdigheter bør hjelpere ha for å hjelpe mennesker med motivasjon og det å få en bedre orden i hverdagen?
X
5.3.2 RUTH ANDREA & SUSANNE

Ruth Andrea og Susanne jobber med ukeplan


# 4

Hjelpere som støtter og utfordrer

Det er viktig at en selv, familien og de profesjonelle hjelperne ser etter friske sider og ressurser og ikke kun henger seg opp i symptomer og sykdomsforklaringer. Det er best å satse på de menneskene rundt deg som gir støtte og trygghet, og som samtidig tør å utfordre deg. Det ligger lite håp og motivasjon i det å se seg selv, eller å bli sett på av andre som syk.

Fordyp deg i emnet >

X

I noen perioder er vi syke, da trenger vi ro og hvile. I andre perioder trenger vi utfordringer og vennlige dytt for å komme videre. Det finnes hjelpere som er mer opptatt av at tingene blir gjort fort enn å bruke den tiden som er nødvendig for den som trenger hjelp. Det finnes også hjelpere som i all sin godhet ikke vil presse på, men som overtar alt. Dessverre kan det være til hindre for den som jobber med å klare seg mer selv.

God støtte er viktig når vi skal møte nye utfordringer. Tar vi to skritt fram, må vi kanskje gå ett skritt tilbake. Tilbakegang kan kjennes skuffende, men det er nødvendig lærings­erfaring vi trenger for å forstå oss selv bedre. Alle vil oppleve både motgang og medgang gjennom livet.

5.4.1 - Foredrag om arbeidet med opera

BENJAMIN

5.4.1 Foredrag om arbeidet med opera - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over innholdet i dette videoklippet: Del tanker og følelser med hverandre
 • Hva må vi vektlegge når vi skal skape forventninger og gi utfordringer til mennesker som har alvorlige psykiske problemer?
 • Reflekter over hvor bra en heiagjeng er når du selv er veldig usikker.
X
5.4.1 BENJAMIN

Foredrag om arbeidet med opera


5.4.2 - Viktig å ha en heiagjeng

BENJAMIN - Ekstramateriale

5.4.2 Viktig å ha en heiagjeng - BENJAMIN - Ekstramateriale

5.4.2 BENJAMIN

Viktig å ha en heiagjeng

Ekstramateriale

5.4.3 - Det er godt at noen har trodd på meg når jeg ikke har trodd på meg selv

RUTH ANDREA

5.4.3 Det er godt at noen har trodd på meg når jeg ikke har trodd på meg selv - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Hva betyr oppmuntring og støtte fra andre hvis du selv har mistet håp og tro?
 • Reflekter over Ruth Andrea sitt utsagn om at hun er blitt bedre når folk har trodd på henne.
 • Reflekter over hvordan hjelperne kan snakke om og oppmuntre til egeninnsats uten å være urimelige i sine forventninger.
X
5.4.3 RUTH ANDREA

Det er godt at noen har trodd på meg når jeg ikke har trodd på meg selv


5.4.4 - Styrken i en god relasjon

RUTH ANDREA & SUSANNE

5.4.4 Styrken i en god relasjon - RUTH ANDREA & SUSANNE -

Refleksjonsspørsmål

 • Hva legger du merke til i dette videoklippet som tyder på at dette er en god og styrkende relasjon?
 • Reflekter over fordelene ved at hjelperen og den som skal hjelpes, har felles interesser.
 • Hvis du er tilknyttet en institusjon/tjeneste: Blir de ansattes personlige interesser og ferdigheter benyttet for å skape nærhe relasjoner til pasientene?
X
5.4.4 RUTH ANDREA & SUSANNE

Styrken i en god relasjon


5.4.5 - Maria og Randi maler side om side

MARIA & RANDI

5.4.5 Maria og Randi maler side om side - MARIA & RANDI -

Refleksjonsspørsmål

 • Forholdet mellom Maria og Randi viser en relasjon preget av gjensidighet, likeverd og humor. Reflekter over hvordan denne relasjonen skapes.
 • Vennlighet, gjensidighet, engasjement og felles interesser er viktige elementer i virksomme relasjoner. Hvordan kan dette ivaretas innen trange økonomiske rammer og i travle praksiser?
 • Hva slags aktiviteter kan bidra til å skape nærhet i relasjoner til de rundt deg der du er nå?
X
5.4.5 MARIA & RANDI

Maria og Randi maler side om side


Skriv ut siden