4.

MILJØTERAPI SOM GIR MENING OG MESTRING

Meningsfulle aktiviteter og mestringsopplevelser øker selvtilliten og selvfølelsen. Mennesker trenger utfordringer som er tilpasset den enkelte sitt ståsted og interesser. Hensikten med dette emnet er å gi inspirasjon, lyst og mot til å finne aktiviteter som kan gi mening og glede i livet. Vi håper at både enkeltpersoner og institusjoner finner inspirasjon i dette emnet.

Fordyp deg i hovedemnet >

Om klippene

Videoklippene i dette hovedemnet viser bruk av miljøterapeutisk tenkning og praksis. Aktivitetstilbudene på Crux Bergfløtt blir tilpasset den enkelte sine interesser og behov. Materialet inneholder eksempler på ulike aktiviteter og ferdighetstrening som fremmer personlig og sosial vekst og utvikling.
X

Det er viktig å skape små og store arenaer for sosiale og meningsfulle aktiviteter. Prosjekter og aktiviteter som engasjerer trenger ikke koste mye innsats og penger. Det handler om å gi håp og muligheter til mennesker som sliter med alvorlige psykiske problemer.

Det er nødvendig at både virksomhetsledere og fagpersoner har kunnskap om hva mestringsopplevelser betyr for bedring. Fagpersoner som viser ekte engasjement er til god støtte for den enkelte. Personalgruppens bredde i kompetanse og interesse kan brukes til beste for den enkelte. Det er en kjent sak at ansatte som har særlige interesser på noen områder, er godt egnet til å engasjere og oppmuntre pasienter som har tilsvarende interesser.

Deltakelse i meningsfulle aktiviteter gir muligheter for bedring og er av like stor verdi som samtaleterapi og andre standardiserte behandlingsopplegg.

# 1

Det er viktig å bli sett og få nok tid

Det å bli sett og møtt av andre er den bekreftelsen alle trenger. Jo mer vi opplever at vi mister oss selv, jo viktigere er det at noen er sammen med oss, bekrefter oss og tåler oss slik vi er. De som hjelper må være tålmodige og ha nok tid til hver enkelt. I tøffe perioder er betydningen av omsorg, vennlighet og følelsesmessig støtte det viktigste som hjelpere kan tilby.
X

Om klippene

I videoklippene til dette emnet vil du få høre to av hovedpersonene sine egne erfaringer fra Crux Bergfløtt behandlingssenter. De forteller om de gode aktivitetstilbudene og om hjelpernes evne til å se helheten. På Bergfløtt har de ikke tidspress på seg. De har tid til å fokusere på ressursene og de friske sidene hos den enkelte. Du vil også få et innblikk i behandlingsfilosofien på Bergfløtt, og informasjon om hvordan de går frem for å kartlegge pasientens egne ressurser og behov ved starten av et opphold.

4.1.1 - Hovedpersonene om betydningen av Crux Bergfløtt

MARIA, RUTH ANDREA & BENJAMIN

4.1.1 Hovedpersonene om betydningen av Crux Bergfløtt - MARIA, RUTH ANDREA & BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over hva det betyr å bli sett og få nok tid i behandlingen.
 • Hvis du er knyttet til en institusjon/omsorgsbolig, hva finnes av aktiviteter som møter den enkeltes behov og ønsker?
 • Snakk om hvilke andre muligheter behandlingsstedet/omsorgsboligen har for meningsfulle aktiviteter.
X
4.1.1 MARIA, RUTH ANDREA & BENJAMIN

Hovedpersonene om betydningen av Crux Bergfløtt


4.1.2 - Utdypning om behandling på Crux Bergfløtt

RUTH ANDREA & MARIA - Ekstramateriale

4.1.2 Utdypning om behandling på Crux Bergfløtt - RUTH ANDREA & MARIA - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over hva Ruth Andrea og Maria forteller om behandlingstilbudene på Bergfløtt.
X
4.1.2 RUTH ANDREA & MARIA

Utdypning om behandling på Crux Bergfløtt

Ekstramateriale

4.1.3 - Hva er Crux Bergfløtt og for hvem?

FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

4.1.3 Hva er Crux Bergfløtt og for hvem? - FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

4.1.3 FAGPERSPEKTIV - MARIT

Hva er Crux Bergfløtt og for hvem?

Ekstramateriale

4.1.4 - Helhetlig behandling på Crux Bergfløtt

FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

4.1.4 Helhetlig behandling på Crux Bergfløtt - FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over behandlingsfilosofien som ble redegjort for i videoklippet, og hold det opp mot egne praksisteorier om hva som fører til bedring.
X
4.1.4 FAGPERSPEKTIV - MARIT

Helhetlig behandling på Crux Bergfløtt

Ekstramateriale

4.1.5 - Kartlegging i starten av behandling

FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

4.1.5 Kartlegging i starten av behandling - FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

4.1.5 FAGPERSPEKTIV - MARIT

Kartlegging i starten av behandling

Ekstramateriale

# 2

Øvelse i å bli selvstendig

Unge personer med psykoseproblemer får ofte ikke trent nok på overgangen mellom ungdom og voksenliv. De trenger et virksomt behandlingsapparat i ryggen for å trene på veien til et selvstendig liv. Veien til selvstendighet krever både ferdighetstrening og trening i det å kunne motta hjelp. Alle mennesker trenger hjelp og bistand i ulike faser i livet.

Fordyp deg i emnet >

X

Opplevelsen av selvstendighet bygger på tro på egen mestring. Mennesker som har lav selvfølelse trenger støtte til å oppleve mening og mestring i hverdagen. Det innebærer oppmuntring og jevn støtte fra andre. Med god hjelp over tid kan de klare å bo alene,  jobbe, gå på skole og annet som gir mening.

Om klippet

I klippet forteller Ruth Andrea om botreningen hun får på Bergfløtt. Å flytte til egen bolig trenger god planleggingstid og tilpasset ferdighetstrening.

4.2.1 - Botrening

RUTH ANDREA

4.2.1 Botrening - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter sammen om hvilke tanker du gjør deg omkring Ruth Andrea sitt botreningsprosjekt?
 • Hva slags andre tiltak er bra for å forberede livet utenfor institusjon?
 • Hvilke ønsker og erfaringer har du selv knyttet til det å bo i egen leilighet?
 • Hvordan kan du hjelpe til med å utvikle og styrke andres selvstendighet?
 • Hvilke interesser er du mest opptatt av å utvikle og styrke hos deg selv?
X
4.2.1 RUTH ANDREA

Botrening


# 3

Tilrettelegging for egne interesser

"Jeg blir friskere av å bruke ressursene mine", sier Maria i ett av videoklippene. I behandlings-situasjoner er det viktig at de friske sidene blir løftet fram og får rom for utvikling. Det er en stor fordel hvis venner, familie og profesjonelle hjelpere oppmuntrer og støtter opp om interessene og drømmene en har.

Fordyp deg i emnet >

X

Ruth Andrea og Maria har interesser innen musikk og billedkunst. Andre kan ha interesser for eksempel innen data, film, friluftsliv, sport, politikk, litteratur, mote, design, husdyrhold, hjelpearbeid eller andre aktiviteter. Det er viktig å finne fram til det den enkelte er interessert i. Å utvikle egne ressurser og evner betyr også å bli bedre kjent med seg selv.

Kreative aktiviteter som for eksempel musikk og kunst er i seg selv kilder til glede. Mange kan ha liten tro på seg selv og sine egne evner, og trenger at andre oppmuntrer og heier. Det å uttrykke seg på kreative måter innebærer både å bli sett og at en selv våger å vise fram nye sider av seg selv. Det skaper kontakt og øker troen på seg selv. Det gir opplevelse av mestring og glede.

Om klippene

I dette emnet vil du se videoklipp med eksempler på aktiviteter som er individuelt tilrettelagt.

4.3.1 - Jeg blir friskere av å bruke ressursene mine

MARIA

4.3.1 Jeg blir friskere av å bruke ressursene mine - MARIA -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvorfor tror du Maria føler seg friskere av å bruke ressursene sine?
 • Snakk sammen om erfaringer med kreative aktiviteter som musikk, maling, design, forming, dans eller andre kunst- eller håndverksaktiviteter.
 • På hvilke måter kan kreative aktiviteter virke terapeutisk?
X
4.3.1 MARIA

Jeg blir friskere av å bruke ressursene mine


4.3.2 - Maria holder utstilling på Bergfløtt

MARIA

4.3.2 Maria holder utstilling på Bergfløtt - MARIA -

Refleksjonsspørsmål

 • Del med hverandre tanker og inntrykk fra videoklippet.
 • Hvilken betydning har det for Maria å få hjelp til å arrangere utstilling?
X
4.3.2 MARIA

Maria holder utstilling på Bergfløtt


4.3.3 - Musikk som terapi

RUTH ANDREA & SUSANNE

4.3.3 Musikk som terapi - RUTH ANDREA & SUSANNE -

Refleksjonsspørsmål

 • Reflekter over hvilken betydning musikk har som terapi.
 • Snakk sammen om hva som trengs for å komme i gang med en spesiell interesse som kan gi mening og glede.
 • Hva kan gjøres for å dyrke fram nye interesser?
X
4.3.3 RUTH ANDREA & SUSANNE

Musikk som terapi


4.3.4 - Bakgrunnen for musikkrommet

FAGPERSPEKTIV - SUSANNE - Ekstramateriale

4.3.4 Bakgrunnen for musikkrommet - FAGPERSPEKTIV - SUSANNE - Ekstramateriale

4.3.4 FAGPERSPEKTIV - SUSANNE

Bakgrunnen for musikkrommet

Ekstramateriale

4.3.5 - Betydning av musikkterapi

FAGPERSPEKTIV - SUSANNE - Ekstramateriale

4.3.5 Betydning av musikkterapi - FAGPERSPEKTIV - SUSANNE - Ekstramateriale

4.3.5 FAGPERSPEKTIV - SUSANNE

Betydning av musikkterapi

Ekstramateriale

# 4

Glede og læringsmuligheter i fellesprosjekter

Deltakelse i fellesaktiviteter styrker personlig utvikling og sosiale ferdigheter. Fellesskap betyr å finne fram til noe en har felles. Hvert enkelt behandlingssted bør ta utgangspunkt i ressursene og interessene til pasienter slik at de ansatte kan støtte opp om dem. Behandlingssteder som kobler ansattes interesser og ferdigheter i prosjektene har større mulighet til å motivere pasientene til å delta.

Fordyp deg i emnet >

X

Alle kan bidra med noe. Behovet for ulike funksjoner og roller i fellesprosjekt, åpner for at mennesker med ulike interesser kan delta. Fellesaktiviteter har den fordelen framfor
aktiviteter alene at de bidrar til å styrke sosiale ferdigheter. I tillegg gir fellesaktiviteter muligheter for å utvikle vennskap.

Det er bare fantasien som setter begrensninger for hvilke felles aktiviteter som kan benyttes. Noen mennesker er klare for de store utfordringene. Andre ligger i startgropa, og orker ikke tanken på å prøve seg på noe som helst. Alle må starte der en selv er. Det kan være nok å bare møte opp for å se hva andre holder på med.

I videoklippene knyttet til dette emnet er det opera som er fellesprosjektet. Eksempel på andre fellesprosjekt kan også være korsang, fotballag, turlag, matlaging og mye mer.

4.4.1 - Sette opp en opera som fellesprosjekt

RUTH ANDREA, BENJAMIN, MARIT & HALVOR

4.4.1 Sette opp en opera som fellesprosjekt - RUTH ANDREA, BENJAMIN, MARIT & HALVOR -

Refleksjonsspørsmål

 • Hva skal til for å få lykkes med samhandling i fellesprosjektet?
 • Hvordan oppnå at alle får bidratt med sitt?
X
4.4.1 RUTH ANDREA, BENJAMIN, MARIT & HALVOR

Sette opp en opera som fellesprosjekt


4.4.2 - Ruth Andrea tar en rolle i operaen

RUTH ANDREA

4.4.2 Ruth Andrea tar en rolle i operaen - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Snakk sammen om det positive i det å ta del i nye utfordringer.
 • Del gjerne noen erfaringer med å eksponere deg selv for andre.
X
4.4.2 RUTH ANDREA

Ruth Andrea tar en rolle i operaen


4.4.3 - Betydningen av å bruke ressurser på fellesaktiviteter

FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

4.4.3 Betydningen av å bruke ressurser på fellesaktiviteter - FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Vurder rammene du/dere har til å planlegge små eller store aktiviteter på den institusjonen du er tilknyttet.
X
4.4.3 FAGPERSPEKTIV - HALVOR

Betydningen av å bruke ressurser på fellesaktiviteter

Ekstramateriale

4.4.4 - Det er viktig å engasjere til aktivitet

FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

4.4.4 Det er viktig å engasjere til aktivitet - FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

4.4.4 FAGPERSPEKTIV - HALVOR

Det er viktig å engasjere til aktivitet

Ekstramateriale

4.4.5 - Operaprosjektet som behandling

FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

4.4.5 Operaprosjektet som behandling - FAGPERSPEKTIV - HALVOR - Ekstramateriale

4.4.5 FAGPERSPEKTIV - HALVOR

Operaprosjektet som behandling

Ekstramateriale

4.4.6 - Benjamin utdyper om sin erfaring med operaprosjektet

BENJAMIN

4.4.6 Benjamin utdyper om sin erfaring med operaprosjektet - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Har du noen tanker om hva du tror du kunne oppnådd ved å delta i lignende fellesprosjekter?
X
4.4.6 BENJAMIN

Benjamin utdyper om sin erfaring med operaprosjektet


# 5

Kropp og sjel henger sammen

Kropp og sjel henger sammen. Hvordan vi tenker om kroppen, hvordan vi bruker den og hvordan vi ivaretar den påvirker tankene og følelsene våre. Det er viktig at behandlings-stedene legger til rette for ulike former for fysisk aktivitet. Noen finner rekreasjon i naturen mens andre foretrekker sportsaktiviteter eller treningsstudio.

Fordyp deg i emnet >

X

Med angst følger ofte kroppslige reaksjoner som skjelving, munntørrhet og høy puls. Høy puls er normalt ved hard fysisk kondisjonstrening. Mange som har angstplager kan tolke enhver pulsstigning som tegn på begynnende angst. Det kan være en av grunnene til at noen unngår fysiske anstrengelser. Det er viktig å få hjelp til og forstå kroppens signaler og få støtte og veiledning underveis i aktivitetene.

I etterkant av gode treningsøkter opplever vi ro og avslapning i kroppen på grunn av endorfiner som frigjøres. Endorfiner er en del av kroppens eget belønningssystem.

Marka, skogen, strender og fjellet ligger åpne for fysisk trening i flere former. Noen går alene og andre i fellesskap med familie og venner. Bergfløtt tilbyr pasientene treningsstudio, svømming, ballgruppe og den frie naturen som arenaer for fysisk aktivitet. Slike tilbud gir også et sosialt fellesskap og opplevelse av glede og mestring.

4.5.1 - Betydningen av fysisk trening

RUTH ANDREA & GLENN HÅVARD

4.5.1 Betydningen av fysisk trening - RUTH ANDREA & GLENN HÅVARD -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke erfaringer har du selv med fysisk trening?
 • Snakk om hvor betydningsfullt det kan være å trene sammen med noen.
 • Trenger du noen å trene sammen med for å få til god rytme?
 • Hva må tilrettelegges for et tilbud om fysisk aktivitet der du er?
 • Hvis du har ønske om å komme i gang med trening, hvem kan hjelpe deg med det?
X
4.5.1 RUTH ANDREA & GLENN HÅVARD

Betydningen av fysisk trening


4.5.2 - Bråk i hodet under trening

RUTH ANDREA

4.5.2 Bråk i hodet under trening - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvis du har lignende erfaringer som nevnt i videoklippet, det vil si hvis du møter motstand fra stemmene om å gjøre det som er bra for deg, hva gjør du for å takle det?
X
4.5.2 RUTH ANDREA

Bråk i hodet under trening


4.5.3 - Nye høyder: Galdhøpiggen neste

RUTH ANDREA

4.5.3 Nye høyder: Galdhøpiggen neste - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Del med hverandre inntrykkene fra dette videoklippet.
 • Hvilken topp ønsker du å nå neste gang?
X
4.5.3 RUTH ANDREA

Nye høyder: Galdhøpiggen neste


Skriv ut siden