1.

ÅPENHET

For å våge å være åpne må vi stole på at det vi deler blir respektert og tatt på alvor. Hvor naturlig det er for oss er forskjellig fra person til person, men det er viktig å tørre å snakke med noen når livet er tøft.

Fordyp deg i hovedemnet >

X

Mange venter for lenge før de ber om hjelp for psykiske og sosiale plager. Noen av oss har familie og venner der det er vanlig å snakke om tanker og følelser, mens andre har andre erfaringer. Sånn er det bare.

Det er mange grunner til at vi ikke er åpne. Det kan være frykt for å utlevere seg og føle skam, redsel for å bli misforstått eller frykt for å bli oppfattet som gal. Vi kan også være redde for at det vi sier kan bli brukt mot oss.

Det er viktig at de som opplever alvorlige psykiske problemer og familiene deres sammen vurderer behovet for åpenhet og involverer profesjonelle hjelpetjenester så tidlig som mulig.

# 1

Åpenhet hjelper

Åpenhet betyr å gi andre innblikk i livet vårt. Det kan forhindre at folk gjør seg opp meninger om deg på bakgrunn av forestillinger og fantasier. Åpenhet fører ofte til færre fordommer. Hovedpersonene, som du blir kjent med i klippene, har valgt å dele sine historier for å skape større forståelse og mindre stigma rundt psykose.

Fordyp deg i emnet >

X

Åpenhet er viktig for at erfaringene og opplevelsene til den enkelte skal ha reell innflytelse i behandlingen. Dette gjelder også erfaringskunnskapen som familie og venner sitter på. Levd liv og erfaringer skal veie minst like mye eller mer, enn de profesjonelle hjelperne sine kunnskaper. Det er viktig at de som trenger hjelp er åpne og at de som skal hjelpe er åpne for å ta imot.

Sosiale medier som bloggsider og facebook-innlegg viser at mange unge og voksne allerede deler mye privat informasjon om seg selv i offentligheten. Etter hvert har det også kommet flere dokumentariske tv-serier om psykiske helseplager og rusmiddel­problemer. Alle disse kan gi god folkeopplysning og bidra til åpenhet. Vi minner likevel om at det er du selv som bestemmer hvor åpen du er om dine erfaringer. Det gjelder også hvem du vil velge å være åpen for.

1.1.1 - Det er vanskelig å åpne seg når folk ikke forstår

MARIA

1.1.1 Det er vanskelig å åpne seg når folk ikke forstår - MARIA -

Om klippet

Maria deler sine tanker og erfaringer rundt åpenhet til venner og bekjente.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke tanker gjør du deg om Maria sin fortelling om åpenhet?
 • Hva slags erfaring har du med åpenhet? Del gjerne både positive og negative erfaringer.
 • Hvis du har negative erfaringer, hva gjorde at det ble negativt?
 • Snakk sammen: Hvor åpne kan vi være med hverandre i denne sammenhengen?
X
1.1.1 MARIA

Det er vanskelig å åpne seg når folk ikke forstår


1.1.2 - Manglende forståelse fører til stigmatisering

RUTH ANDREA & MARIT - Ekstramateriale

1.1.2 Manglende forståelse fører til stigmatisering - RUTH ANDREA & MARIT - Ekstramateriale

Om klippet

Ruth Andrea og Marit, avdelingsleder på Bergfløtt behandlingssenter, reflekterer rundt fordommer knyttet til psykiske problemer og stigmatisering.

Refleksjonsspørsmål

 • Har du erfaring med psykiske problemer som vekker fordommer hos andre mennesker?
 • Hvordan møter du stigmatiserende spørsmål eller kommentarer fra andre?
 • Har du noen erfaringer med at åpnehet om psykiske problemer kan virke negativt på andre?
X
1.1.2 RUTH ANDREA & MARIT

Manglende forståelse fører til stigmatisering

Ekstramateriale

1.1.3 - Pasientene er eksperter på seg selv

FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

1.1.3 Pasientene er eksperter på seg selv - FAGPERSPEKTIV - MARIT - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilken grad av åpenhet er det mellom deg, familie, venner og eventuelle profesjonelle hjelpere omkring psykiske problemer?
 • Hvis du er pasient eller pårørende, hvilken grad av innflytelse opplever du selv å ha i behandlingsprosessen?
 • Reflekter og diskuter i hvilken grad erfaringene til pasient og familie blir tatt på alvor i behandlingsprosessen.
X
1.1.3 FAGPERSPEKTIV - MARIT

Pasientene er eksperter på seg selv

Ekstramateriale

1.1.4 - Det er ikke så lett å gi enkle svar

BENJAMIN - Ekstramateriale

1.1.4 Det er ikke så lett å gi enkle svar - BENJAMIN - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Har du opplevd lignende situasjoner, slik som Benjamin forteller om?
 • Hva kan gjøre det lettere for deg å være åpen i møte med andre?
 • Snakk sammen om ulik grad av åpenhet i ulike sammenhenger. Hva er hensiktsmessig for deg?
X
1.1.4 BENJAMIN

Det er ikke så lett å gi enkle svar

Ekstramateriale

# 2

Skamfølelse

Mange har opplevd skam i løpet av livet. De som har opplevd skam, vil ofte forsøke å beskytte seg mot mer skamfølelse ved å lukke seg og unngå personer og arenaer som er knyttet til dette. Mennesker som har psykiske utfordringer trenger trygge arenaer og mennesker som møter dem med forståelse og åpenhet.

Fordyp deg i emnet >

X

Skammen følger med oss fra barndom og oppvekst da vi gjorde gale ting og ble irettesatt.  Eller da vi gjorde og sa ting vi ikke visste var dumt eller galt og ble ledd av eller kjefta på. Noen har blitt pålagt så store mengder skam i barndommen at de går gjennom livet og føler at de ikke bare har gjort dumme ting, men at de er helt feil i utgangspunktet. Hvis du har opplevd mye skam i barndommen vil det kunne påvirke hvordan du tenker om deg selv.   Det er viktig å snakke om skam fordi denne følelsen sitter så nært knyttet til selvet og selvbildet, som vi vil belyse i Hovedemne 3 om Barndom og Oppvekst.

Skam- og skyldfølelse henger sammen. Mange erfarer at det er lettere å forholde seg til skyldfølelse enn å kvitte seg med skammen. I utgangspunktet bruker vi begge disse følelsene når vi er i kontakt med andre. Graden av skam og skyld er med på å styre hva vi sier til hverandre og hvordan vi oppfører oss mot hverandre.

Dårlige skoleprestasjoner, sykdom, arbeidsledighet og dårlig økonomi kan føre til at vi føler skam. Tapsopplevelser som dødsfall og skilsmisser kan også føre til skam for både barn og voksne. Nettverkene våre kan gå i oppløsning og vi kan miste kontakten med personer som har vært viktige for oss. I et samfunn som stadig forteller oss at vi skal være perfekte og vellykkete, er muligheten stor for at de som faller utenfor rammene kan føle skam.

1.2.1 - Jeg skammet meg for at jeg ble syk

BENJAMIN

1.2.1 Jeg skammet meg for at jeg ble syk - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke inntrykk gjorde videoklippet på deg og hva kan du lære av Benjamins erfaringer?
 • Hva betyr skam for deg?
 • Hvis du har følt skam, hva tror du det kommer av?
 • Hvordan kan vi bearbeide og beskytte oss selv og andre mot belastende skamfølelser?
X
1.2.1 BENJAMIN

Jeg skammet meg for at jeg ble syk


1.2.2 - Benjamin snakker om skammen rundt kjønnsidentitet

BENJAMIN - Ekstramateriale

1.2.2 Benjamin snakker om skammen rundt kjønnsidentitet - BENJAMIN - Ekstramateriale

Om klippet

Det er ikke uvanlig å føle skam rundt egen kjønnsidentitet. I klippet deler Benjamin utfordringene sine og skamfølelsen rundt egen kropp. Han ble født med jentekropp, men har hele tiden følt seg som gutt.

Refleksjonsspørsmål

 • Benjamin holdt tilbake sin usikkerhet om kjønnsidentitet lenge. Bærer du selv på noe i ditt eget liv som er vanskelig å dele med andre?
 • Hva trenger du for å kunne begynne å snakke om ting du skammer deg over i ditt eget liv?
 • Det har alltid vært slik at noen mennesker opplever variasjoner i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. De kan ha blitt oppfattet og oppdratt i kjønnsroller som har blitt feil for dem, slik Benjamin erfarte. Kjenner du deg igjen i dette?
X
1.2.2 BENJAMIN

Benjamin snakker om skammen rundt kjønnsidentitet

Ekstramateriale

# 3

Se mennesket bak diagnosen!

Det er svært viktig at helsearbeidere og andre ser alle sidene hos det unike mennesket de skal hjelpe. Maria sier: «Det er viktig å se mennesket bak diagnosen og behandle hele mennesket». Å bli redusert til en diagnose kan medvirke til at personen begynner å identifisere seg med diagnosen og glemmer ressursene og de friske sidene han eller hun har i seg.

Fordyp deg i emnet >

X

Mange har opplevd å få ulike diagnoser, og noen får flere diagnoser. Noen opplever det å få en diagnose som en lettelse. Andre kan synes det er en byrde å ha en diagnose fordi det er med på å definere dem. Diagnosesystemet er verktøy for å sikre deg rettigheter og riktig behandling. Det utløser også økonomiske rettigheter fra NAV og ulike tjenester i kommunen der du bor.

Diagnoser skal kunne endres eller slettes når de ikke lenger er aktuelle for din situasjon. I dag er det anerkjent kunnskap at det er mulig å bli frisk fra alvorlige psykiske lidelser.

1.3.1 - Mennesker har mange lag

BENJAMIN & MARIA

1.3.1 Mennesker har mange lag - BENJAMIN & MARIA -

Om klippet

Benjamin og Maria minner oss på at de er så mye mer enn psykiatriske pasienter og diagnoser.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke inntrykk gjør det på deg å høre Benjamin og Maria reflektere over hvordan de oppfatter seg selv og hvordan de vil bli sett av andre?
 • Reflekter over mulige forklaringer til hvorfor vi er så opptatte av å definere andre og sette mennesker i båser.
 • Hvordan vil du presentere deg selv, og hvordan ønsker du å bli sett av andre?
X
1.3.1 BENJAMIN & MARIA

Mennesker har mange lag


1.3.2 - Hva og hvem kan definere deg?

MARIA - Ekstramateriale

1.3.2 Hva og hvem kan definere deg? - MARIA - Ekstramateriale

Maria reflekterer rundt hvor viktig der er å ikke la andre få lov til å definere hvem hun er.

Refleksjonsspørsmål

 • Har du egne erfaringer med å bli uheldig definert av andre?
 • Hvis du opplever at psykiske plager får for stor plass i helhetsbildet av deg: Hva må til for å unngå dette? Hva kan du gjøre selv? Hva ønsker du av andre?
 • Reflekter over hvilke egenskaper du har som kan gi et helhetlig bilde av hvem du er. Sjekk gjerne med de andre rundt deg hvilke sider ved deg som de setter pris på.
 • Hvis du er en støttespiller; husker du å framheve og minne om ressursene og de friske sidene som den du skal støtte har?
X
1.3.2 MARIA

Hva og hvem kan definere deg?

Ekstramateriale

Skriv ut siden